Zápis do Mateřské školy Pěnčín 62, příspěvkové organizace proběhne:

 15. května 2024 od 8. 00 do 11. 30 a od 14. 00 do 16. 00 hodin v budově MŠ (přízemí -SBOROVNA)

Seznam přijatých dětí bude nejpozději do 30 dnů zveřejněn na webu MŠ  a vyvěšen na dveřích hlavního vchodu MŠ (vyvěšena nebudou jména, ale přidělená registrační čísla)

Osobní podání žádosti: (účast dítěte není povinná, ale je vítána)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti, kterými jsou:

 • vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ, včetně potvrzení o očkování dítěte
 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování

 Žádost o přijetí do MŠ můžete v době od 2. 5. do 16. 5. 2024 podat i jiným způsobem:

 • do datové schránky školy (68zkwx7)
 • e-mailem s uznávaným el. podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
 • doporučenou poštou na adresu MŠ Pěnčín 62, Pěnčín, 468 21

Všechny žádosti podané v tomto období jsou si rovnocenné (nezáleží tedy na pořadí podání žádosti, směrodatná jsou kritéria k přijímání dětí!)

Kritéria k přijímání dětí:

K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti zpravidla od tří let věku, s trvalým pobytem v obci Pěnčín, 468 21, Pěnčín, dle kritérií o přijetí a kapacity MŠ:

 1. dítě, které dovršilo k 31. 8. 2024 věku pěti let (poslední rok před zahájením povinné školní docházky) s trvalým pobytem v obci Pěnčín
 2. dítě, které dovršilo k 31. 12. 2024 věku tří let s trvalým pobytem v obci Pěnčín. Z hlediska tohoto kritéria budou přijímány děti od věkově starších
 3. dítě, které k 31. 12. 2024 dosáhne věku tří let, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává, nebo se od 1. 9. 2024 se vzdělávat bude (v rámci povinné předškolní docházky)
 1. děti bez trvalého pobytu v obci Pěnčín. Z hlediska tohoto kritéria budou přijímány děti od věkově starších
 •  Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona

č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví (kromě dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 • Žádosti pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici v elektronické podobě na stránkách MŠ Pěnčín 62 p. o. , nebo přímo k vyzvednutí v MŠ.
 • Zápis do MŠ pro cizince s vízem za účelem dočasné ochrany pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR
 • s místem pobytu ve spádové oblasti se bude konat ve stejný den.                                                                        

   Den otevřených dveří se koná v sobotu 20. 4. 2024 od 9.00 do 11. 30 hodin. Budeme se na vás těšit.

                                                                                                                                                                                                                                                          Hana Pešková, ředitelka MŠ